SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Služby věřitelům a dlužníkům

-  notářský zápis se svolením k vykonatelnosti - notářský zápis jako podklad pro exekuci. V této listinědlužník svoluje k vykonatelnosti notářského zápisu a k vymožení svého dluhu v případě, že dluh včas nezaplatí. Může se jednat o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem nebo o jednostranné prohlášení dlužníka. Přímou vykonatelnost je možné sjednat již v listinách, např. v kupní smlouvě či smlouvě o půjčce, na základě kterých dluh vzniká. Vykonatelnost je možné sjednat k již existující pohledávce nebo pohledávce, která má teprve vzniknout. Díky této listině se věřitelé mohou vyhnout někdy zdlouhavému nalézacímu řízení, ve kterém soud zkoumá oprávněnost pohledávky. Zásluhou uvedených listin je možné toto soudní řízení přeskočit a přikročit rovnou k exekučnímu řízení.

zástavní smlouvy a zápis věcí do rejstříku zástav - zástavní právo je jedním z nejdůležitějších institutů zajišťující pohledávku věřitele pro případ, že dlužník nesplní svůj dluh řádně a včas. Předmětem zástavy mohou být věci nemovité i movité. Ve formě notářského zápisu musí být sepsány zástavní smlouvy, pokud je zástavou věc nemovitá, která se nezapisuje do katastru nemovitostí (např. jednodušší stavba), věc hromadná (např. podnik), soubor věcí nebo movité věci, které nejsou předány do držení věřitele. Zástavní právo k těmto věcem vznikne zápisem do rejstříku zástav, který vede Notářská komora. Tento rejstřík je tedy důležitým institutem zabraňujícím, aby jedna věc mohla být zastavena dvakrát. Před koupí takové věci (např. automobilu) je v rejstříku možno ověřit, zda je daná věc zastavena či nikoliv.