SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Právo obchodních společností, družstev a společenství vlastníků jednotek

     Zakládání obchodních společností, družstev, osvědčování rozhodnutí orgánů společností, zejména rozhodnutí valných hromad společností s.r.o. a společností akciových (o změně společenské smlouvy či stanov, o změně firmy, sídla, o jmenování či odvolání jednatelů, o snížení či zvýšení základního kapitálu, o souhlasu s převodem obchodního podílu, o fúzi či jiné přeměně společnosti atd.), osvědčování průběhu schůzí shromáždění společenství vlastníků jednotek, dohody společníků či akcionářů a další notářské zápisy, jejichž potřebu předepisuje zejména obchodní zákoník. Kromě notářských zápisů notář sepíše i související listiny, zejménarůzná prohlášení, souhlasy a návrh na zápis skutečností do obchodního rejstříku, smlouvy o převodu obchodních podílů, atd.