SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Závěti, listiny o vydědění a ustanovení správce dědictví

     Závěť a listina o vydědění jsou listiny, kterými je možné upravit okruh svých dědiců a upravit tak svoje majetkové poměry pro případ úmrtí. Originál závěti nebo listiny o vydědění sepsané notářem zůstává u notáře bezpečně uložen. Existence listiny je dále evidována v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Nehrozí tedy situace, že by se v případě úmrtí pořizovatele listiny na ni zapomnělo nebo byla zničena osobou, která nemá na její existenci zájem.

     Listinou o ustanovení správce dědictví je možné ustanovit osobu, která bude vykonávat správu majetku zůstavitele v období mezi jeho úmrtím a skončením řízení o dědictví. Zamezí se tak možnosti, aby došlo ke znehodnocení majetku v době probíhajícího dědického řízení, neboť v této době není možné v některých případech zabezpečit jeho dostatečnou správu. Ustanovení správce dědictví má své opodstatnění především v případech, kdy zůstavitel vlastnil rozsáhlejší majetek, jehož správa vyžaduje zvýšené nebo odborné úsilí. Pro listinu o ustanovení správce dědictví je nutná forma notářského zápisu, její originál zůstává v úschově notáře a její existence je opět evidována ve zvláštní evidenci vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí zůstavitele je tak opět vyloučena možnost, že by nebylo k této listině přihlíženo.