SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Převody nemovitostí

     Jedná se především o sepisování kupních, darovacích a směnných smluv, dále smluv zástavních a smluv, kterými jsou zřizována věcná břemena k nemovitostem. V souvislosti se sepisováním kupních smluv může notář provést též úschovu peněz za účelem zajištění bezpečného zaplacení kupní ceny, včetně zaplacení daně z převodu nemovitostí. Nemůže tak nastat situace, kdy prodávající prodá nemovitost a nedostane kupní cenu nebo naopak, kdy kupující zaplatí za nemovitost a přitom nedojde k převodu vlastnického práva. Současně je tím též vyloučena situace, kdy prodávající nezaplatí daň z převodu nemovitostí a daň za něho zaplatí kupující, který je ze zákona pro tyto případy jeho ručitelem.

     Notář při sepisování uvedených smluv náležitě poučí obě strany o významu jimi učiněných právních úkonů, ke všem stranám přistupuje stejně a žádnou z nich nezvýhodňuje na úkor druhé. Smlouvy sepsané notářem jsou veřejnými listinami, tj. listinami, o kterých se předpokládá, že jsou platné a správné. Pokud někdo tvrdí, že nejsou, musí to u soudu dokázat. 

     K sepsání těchto smluv stačí, aby zájemci o jejich sepsání předložili listiny prokazující jejich vlastnictví k  převáděným nemovitostem (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo dědické usnesení). Ostatní potřebné listiny, zejména výpis z katastru nemovitostí, si opatří notář sám.